appeal

appeal
I
[ə΄pi:l] n կոչ, դիմում. an appeal to the nation կոչ/դիմում ժողովրդին. sign an appeal դիմումը ստորագրել. answer an appeal for help արձա գանքել օգնության կոչին/կանչին. an appeal for flood victims ջրհեղեղից տուժածների օգնության ֆոնդ. (խնդրանք, գանգատ) mute/eloquent/ urgent appeal լուռ/պերճախոս/թախանձալից խնդրանք. be deaf to one’s appeal խուլ մնալ/չլսել խնդրանքը. appeal in one’s eyes խնդրանք աչքերում. make an appeal խնդրել, աղաչել. իրավ. բողոք, բողոքարկում, վճռաբեկ գանգատ letter of appeal նամակ-բողոք. appeal to a high court բողոք/դիմում բարձրագույն ատյան. lodge/ file/grant an appeal բողոք ներկայացնել. court of appeal վճռաբեկ դատարան. right of appeal բողո քարկելու իրավունք. refuse an appeal բողոքը մերժել. by way of appeal բողոքարկման միջոցով. be without (further) appeal բողոքարկման ենթակա չլինել (հրապուրանք, գրավչություն) have a certain appeal որոշակի գրավչություն ունենալ. lose its appeal գրավչությունը/հետաքրքրությունը կորց նել. not to have much appeal շատ գրավ չություն չունենալ
II
[ə΄pi:l] v դիմել կոչ անել appeal to smn for help մեկին դիմել օգնության. He appealed to the people in the room Նա դիմեց սենյակում գտնվողներին. appeal to the administration դիմել ղեկավարությանը. The chairman appealed to the silence Նախագահը հրավիրեց լռություն պահ պանել. appeal to one’s finer feelings դիմել առողջ դատողությանը/լավագույն զգացմունք ներին. մրզ. appeal to the referee դատա վորին դիմել. իրավ. (բողոքարկել, գանգատար կել) appeal against the judges decision բողոքարկել դատավորի որոշման դեմ. appeal to a higher court բողոքարկել բարձրագույն ատյան. appeal against a judgment/decision բողո քարկել դատավճիռը/որոշումը. (հրապուրվել/ հա վանել) The new job really appeals to me Նոր աշխատանքը ինձ իսկապես դուր է գալիս. How does the idea appeal to you? Ինչպե՞ս ես գտնում այս միտքը. His music doesn’t appeal to me Ինձ դուր չի գալիս այս երաժշտությունը. It appealed to him as an adventure Դա նրան գրավեց որպես արկած

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • appeal — ap·peal 1 /ə pēl/ n [Old French apel, from apeler to call, accuse, appeal, from Latin appellare]: a proceeding in which a case is brought before a higher court for review of a lower court s judgment for the purpose of convincing the higher court… …   Law dictionary

 • Appeal — Ap*peal , n. [OE. appel, apel, OF. apel, F. appel, fr. appeler. See {Appeal}, v. t.] 1. (Law) (a) An application for the removal of a cause or suit from an inferior to a superior judge or court for re[ e]xamination or review. (b) The mode of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • appeal — [ə pēl′] vt. [ME apelen < OFr apeler < L appellare, to accost, apply to, appeal; iterative < appellere, to prepare < ad , to + pellere: see FELT1] 1. to make a request to a higher court for the rehearing or review of (a case) 2. Obs.… …   English World dictionary

 • Appeal — Ap*peal , v. t. 1. (Law) To apply for the removal of a cause from an inferior to a superior judge or court for the purpose of re[ e]xamination of for decision. Tomlins. [1913 Webster] I appeal unto C[ae]sar. Acts xxv. 11. [1913 Webster] 2. To… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Appeal — Ap*peal , v. t. [imp. & p. p. {Appealed}; p. pr. & vb. n. {Appealing}.] [OE. appelen, apelen, to appeal, accuse, OF. appeler, fr. L. appellare to approach, address, invoke, summon, call, name; akin to appellere to drive to; ad + pellere to drive …   The Collaborative International Dictionary of English

 • appeal — [n1] request for help address, adjuration, application, bid, call, claim, demand, entreaty, imploration, importunity, invocation, overture, petition, plea, prayer, proposal, proposition, question, recourse, requisition, solicitation, submission,… …   New thesaurus

 • appeal — The transitive use as a legal term is AmE (e.g. • The US government plans to appeal the cotton ruling, and it could be years before any penalties kick in Reason Magazine, 2004). The equivalent in BrE is appeal against • (Mr Marshall s legal… …   Modern English usage

 • Appeal — request by the provider of the object of conformity assessment to the conformity assessment body or accreditation body for reconsideration by that body of a decision it has made relating to that object (p. 6.4 ISO/IEC 17000:2004). Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • appeal — A request to the U.S. District Court (or the bankruptcy appellate panel if there is one in the circuit) to review a decision of the bankruptcy court. A request to the Circuit Court of Appeals to review a decision of the U.S. District Court (or… …   Glossary of Bankruptcy

 • appeal — /ə pi:l/, it. /a p:il/ s. ingl. (propr. appello, attrazione ), usato in ital. al masch. [capacità di attirare] ▶◀ attrazione, fascino, richiamo, [in senso erotico] sex appeal …   Enciclopedia Italiana

 • appeal — /apˈpil, ingl. əˈpiːl/ [lett. «richiamo»] s. m. inv. fascino, richiamo, attrazione □ sex appeal …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”